Ministerstvo kultúry hodnotí titulky a audio-komentár

Ministerstvo kultúry zriadilo pracovnú skupinu pre vyhodnocovanie aplikácie právnej úpravy v prospech osôb so zdravotným postihnutím s osobitným ohľadom na autorské a mediálne právo.
Hlavne sa hodnotia zmeny, ktoré priniesla novela zákona 308/2000 Z.z. a vyhláška Ministerstva kultúry 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím.
Členmi pracovanej skupiny sú zástupcovia nepočujúcich aj nevidiacich, predstavitelia televíznych spoločností, výrobcovia titulkov, ako aj pracovníci kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR).

Z našej strany odzneli pripomienky k spôsobu hodnotenia kvality titulkov zo strany RVR pri správnych konaniach, ktoré sú vedené voči našim partnerom. Vo viacerých prípadoch totiž dochádza k výpadkom vo vysielaní alebo k posunom v časovaní titulkov. Tieto chyby sú nesprávne a bohužiaľ skoro automaticky pripisované výrobe titulkov. Pri porovnaní záznamov vysielania, na základe ktorých RVR kvalitu titulkov posudzuje, a nami odovzdaných titulkov, sme však vždy zistili, že titulky boli vysielané inak, ako mali byť. Veľká miera podozrenia pritom padá na distribučné kanály, ktorými sa televízny signál dostane až do domácností, na set-up boxy, a tiež na teletexovú technológiu ako takú. Tá bola totiž postavená pre šírenie v rámci analógového vysielania a digitalizácia síce teletext toleruje, ale pri enkódingu, teda zmene teletextového signálu na digitálny, môže dôjsť k spomínaným výpadkom. Problém sa potom dotýka nielen televízií, ktoré sú povinné vysielanie titulkov zabezpečiť, ale aj prevádzkovateľov retransmisie - káblových operátorov.

Veríme, že zriadenie tejto komisie, prispeje k riešeniu aj týchto technických problémov a my sme jej súčasťou.
Naša spoločnosť ponúka aj technické riešenia týchto problémov a budeme nápomocní každému, kto prejaví o spoluprácu s nami záujem tak, aby výroba titulkov nebola len plnenie si zákonnej povinnosti vysielateľov, ale zmysluplnou službou divákom.